Banner

Breaking News

Susunan PCNU Kota Bekasi

Lampiran SK. PBNU Nomor 342/A.II.04.d/12/2008
Tanggal 29 Dzulhijah 1429.H / 27 desember 2008.M

SUSUNAN PCNU KOTA BEKASI
Masa Jabatan 2008~2013

MUSTASYAR
KH. Umaeroh Baqir,BA
KH. Moch.Noor Tambih
KH. Mursyid Kamil
H. Rahmat Effendi, S.Sos, M.Si
DR.H.Abdul Azis,MA
Drs. H.Nandi Naqsyabandi, SH, MM
Drs.H.Abdul Manan
H.Abul Rosyid, SH, M.Pd
Drs.H.Nuh. Mahmud,M.Pd

SYURIAH
Rais :
KH. Mir’an Syamsuri

Wakil Rais :
KH Khudhori Thahir, LC
DR. KH.M Syairozi Dimyathi
Drs. KH Ahmad Harun Abdullah, M.Si
DR. KH. Majid Khon, MA
Drs. KH. Muhdi Kholil
Drs. KH. Syamsul Hadi Ihsan
KH. Musta’in Hasan
KH. Ahmad Baidhowi

Katib
Drs.H. Fuad Noor Yusuf, M.Pd

Wakil Katib :
DR. Hasanuddin Basuni
Drs. H. Adum
Drs. H. Ahmad, M.Ag
Drs. H. Abdul Syakur
Drs. H. Thoha Hasan TZ
KH. M. Mustaqin HN

A’wan
Drs. H. Momon Sulaiman, M.Si
DR. H. Abdul Jalil, MA
KH. Mulyadi Efendi, MA
KH. Umarhadi, S.Pd.I
Drs. H. Matsani, M.Pd
H. Ali Mashuri, SH
H. Himawan Subiyantoro, SH, LLM
Drs. H. Ishak Iskandar Mursyid
Drs. Badeng Saputro
Ir. Agus Pramono
Drs. H. Mahdun
Drs. H. Andono J. Warih
H. Samhudi Abdul Ghani. S.Ag
Drs. Nurhakim
Ahmad Ustukhri, SE

TANFIDZIYAH
Ketua :
KH. Zamakhsyari Abdul majid, MA

Wakil Ketua :
KH. Acep Basuni, M.Pd
KH. Ahmad Muroqib Al Mansyur, SH
KH. Muhammad Yasin
KH. Jamalullail, Lc
DR. Nuruddin, MA
H.M. Budi Suryanto, SH

Sekretaris :
Drs. H. Jaja Jaelani, MM

Wakil Sekretaris :
Abdul Mutholib Jaelani
Muhaimin Abdussalam
Drs. Saiful Ghozi
Encep Badru, S.Ag
Nurnain, S.Ap
Ahmad Sauki, S.Ag

Bendahara :
H. Bayu Prayitno, SE

Wakil Bendahara :
Drs. H. Abdul Hadie, MM
Drs. H. Abu Bakar, MA
Drs. Suwartono, M.Pd
Drs. H. Madinah.

----------------------------------------------------------

Tidak ada komentar