Banner

Breaking News

Keutamaan Bulan Muharram


Photo : U-Report

Oleh: Ayi Nurdin, SHI., MH, Sekretaris PCNU Kota Bekasi

Saat ini kita tengah berada dalam bulan Muharram di mana bulan Muharram merupakan bulan yang agung lagi penuh berkah, Muharram merupakan awal bulan pada tahun hijriyah dan termasuk salah satu dari bulan-bulan haram, sebagaimana firman Allah yang artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu,” (QS. At Taubah :36)
      
Adapun maksud dari firman Allah: Janganlah kamu menganiaya diri kamu yakni pada bulan-bulan haram karena kesalahan atau dosa yang dikerjakan waktu itu lebih besar dibandingkan dengan kesalahan atau dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan selainnya” dalam Tafsir Ibnu Katsir surat At Taubah: 36, Qatadah berkata: “Sesungguhnya kezaliman yang dikerjakan pada bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan jika dikerjakan di luar bulan-bulan haram, walaupun sebenarnya kezaliman di dalam segala hal dan keadaan merupakan dosa besar akan tetapi Allah senantiasa mengagungkan dan memuliakan beberapa perkara/ urusan menurut kehendak-Nya”. 
    
Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda:  “…Setahun terdiri dari dua belas bulan di dalamnya terdapat empat bulan haram, tiga di antaranya berurutan, yakni Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan keempat adalah Rajab yang diantarai oleh Jumadil (awal dan tsani) dan Sya’ban”Dinamakan Muharram karena tergolong bulan haram dan sebagai penekanan akan keharamannya.

Muharam memiliki banyak keutamaan, Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia telah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah bulan Allah Muharram” (HR. Muslim). Kata “Bulan Allah, penyandaran “bulan” kepada “Allah” dimaksudkan sebagai bentuk pengagungan-Nya kepada bulan tersebut. Imam Alqari berkata: Tampaknya maksud dari hadits tersebut adalah berpuasa pada seluruh bulan Muharram”.
      
Akan tetapi, telah diriwayatkan, bahwasanya Nabi tidaklah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan saja. Jadi hadits ini hanya menunjukkan keutamaan memperbanyak puasa pada bulan Muharram, bukan berpuasa dengan sebulan penuh.
       
Dan telah diriwayatkan juga bahwa Nabi SAW senantiasa memperbanyak puasa pada bulan Sya’ban, hal ini mungkin dikarenakan belum turunnya wahyu kepada beliau yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram kecuali pada akhir hayatnya sebelum beliau sempat berpuasa pada bulan tersebut. (Lihat Syarh Shohih Muslim oleh An Nawawi)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabd: Seutama-utama puasa sesudah puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram dan seutama-utama salat sesudah salat fardhu ialah salat malam". (Sahih Muslim) 

Abu Musa Al Madani meriwayatkan dari Ibnu Umar RA: “Barangsiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) adalah seperti berpuasa setahun dan siapa yangg bersedekah pada hari Asyura adalah bagiku bersedekah setahun. (Riwayat Albazzar) 

Dari Abu Qatadah Al-Anshari RA, Rasulullah SAW ditanya orang tentang puasa hari Arafah (9 Zulhijjah). Jawab baginda, Semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan dating. Kemudian Nabi ditanya pula tentang puasa hari Asyura (10 Muharram). Jawab baginda, “Semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu (Sahih Muslim).

Dari Aisyah RA, katanya Biasanya orang Quraisy pada masa jahiliah berpuasa pada hari Asyura dan Nabi SAW pun berpuasa. Ketika Baginda tiba di Madinah, Baginda juga berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh orang lain berpuasa juga (Sahih Muslim).

Dari Salamah bin Akwa RA, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW mengutus seorang lelaki suku Aslam pada hari Asyura dan memerintahkan kepadanya supaya mengumumkan kepada orang ramai, Sesiapa yang belum puasa hari ini hendaklahlah dia berpuasa dan siapa yang telah terlanjur makan hendaklahlah dia puasa juga sejak mendengar pemgumuman ini sampai malam (Sahih Muslim).

Dari Ibnu Abbas RA, katanya, “Penduduk Khaibar berpuasa pada hari asyura dan menjadikannya sebagai hari raya, di mana wanita mereka memakai perhiasan dan pakaian yang indah pada hari itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Puasalah kamu pada hari itu (Sahih Muslim).

Dari Ibnu Abbas RA, katanya, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Baginda melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nabi pun bertanya, Hari apa ini? Jawab mereka, Hari ini ialah hari yang baik. Pada hari ini Allah melepaskan Bani Israil dari musuh mereka, kerana itu Nabi Musa berpuasa kerananya. Sabda Nabi, Aku lebih berhak daripada kamu dengan Musa. Oleh karena itu Nabi berpuasa dan menyuruh orang lain berpuasa pada hari Asyura. (Sahih Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda: Berpuasa kamu pada hari kesembilan dan sepuluh Muharam dan jangan meniru cara orang-orang Yahudi. (Riwayat Al Baihaqi). Puasa hari Asyura, Tasu'a' dan kesebelas Muharram Puasa hari Asyura ialah puasa sunah pada hari kesepuluh bulan Muharram. Diriwayatkan daripada Mu'awiyah bin Abu Sufyan Radhiallahu 'anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

Maksudnya: Ini adalah hari Ayura dan tidak diwajibkan ke atas kamu berpuasa sedangkan aku berpuasa. Maka barangsiapa yang hendak berpuasa maka berpuasalah dia dan barangsiapa mahu (tidak berpuasa) maka berbukalah dia (boleh tidak berpuasa). (Hadits riwayat Bukhari) Hikmat berpuasa pada hari Asyura sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas Radhiallahu 'anhuma berkata: 

Maksudnya: (Tatkala) Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam sampai di Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura'. Baginda bersabda: Apakah ini? Mereka menjawab: Hari yang baik, ini adalah hari yang mana Allah menyelamatkan Bani Israil daripada musuh mereka, maka Musa berpuasa pada hari itu”. Nabi bersabda: Aku lebih berhak dengan Musa daripada kamu”. Lalu Baginda berpuasa dan memerintahkan berpuasa (pada hari itu.) (Hadits riwayat Bukhari) Kelebihan berpuasa di hari Asyura sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah Al-Anshari berkata: 

Maksudnya: Dan ditanya (Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam) tentang berpuasa pada hari 'Asyura'? Maka Baginda bersabda: Ia menebus dosa setahun yang telah lalu. (Hadits riwayat Muslim). Adalah disunatkan juga di samping berpuasa pada hari Asyura, berpuasa pada hari Tasu'a' iaitu hari yang kesembilan bulan Muharram berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Abbas Radhiallahu 'anhuma berkata: 

Maksudnya: Dahulu, ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berpuasa pada hari 'Asyura' dan Baginda memerintahkan (para sahabatnya) untuk melakukan puasa itu, mereka berkata: Wahai Rasulullah! (Bukankah) sesungguhnya hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apabila pada tahun yang akan datang, insya Allah kita akan berpuasa pada hari yang kesembilan Berkata Abdullah bin Abbas: Belum sempat menjelang tahun hadapan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam telah pun wafat. (Hadits riwayat Muslim).